4 பிப்ரவரி, 2014

செளடம்மன் விழா-முள்ளின் மீது நடக்கும் பக்தர்கள் நம் ஊர் தீமிதி விழாவை போல் கர்நாடகா மாநிலத்தில் தும்கூரில் உள்ள தசாரிகட்டா செளடம்மா தேவி விழாவில் முள்ளின் மீது நடக்கும் பக்தர்கள்.